We Have Moved!

October 20, 2023

We have moved!

 

Hello all – well what a summer it was! In July it was all systems go as we moved from our old building on Piercefield Place to our new temporary location, at Parkminster Church, Minster Road, CF23 5AS.                     

We’ve received a warm welcome at our new location and the groups that have moved over are very happy.

It took months for us to find the right space to move to from our building on Piercefield Place. With so many partners and groups in all one place, we wanted to move the whole building to another location. Unfortunately – this was impossible! We searched and searched, and we couldn’t find a space that could hold all our groups within short distance to the Trinity Centre. This meant we would have to temporarily say ‘see you later’ to some of our groups. In no way is it a goodbye – as we’re keeping in regular contact and visiting them in their new locations.

Most of the Trinity Centre groups moved to Parkminster Church.  Groups that were unfortunately unable to move with us were: Space4U who are currently located at St Germans Church, and Blend Coffee Morning, who is currently doing Blend on Tour – choosing a different location every month, and the Ethiopian Church, who are still searching for an affordable location.

Parkminster Church is warm and welcoming – no damp toilets, so light and comfortable. Being here makes us even more excited for the project and how the building will look after completion.

Watch this space 2024 – when the new building will be unveiled. We’ll keep you updated on the website on the progress of the build – keep an eye out for future blog posts.

With a massive thank you to all our funders for making it possible – we couldn’t do it without you.

If you'd like to find out more information about our groups - head to the Friends and Partners tab on our website.

**********************************************

Rydym wedi symud!

Helo pawb – wel am haf oedd hi! Ym mis Gorffennaf roedden wrthi fel lladd nadroedd wrth i ni symud o'n hen adeilad ar Piercefield Place i'n lleoliad dros dro newydd, yn Eglwys Parkminster, Minster Road, CF23 5AS.

Rydym wedi cael croeso cynnes yn ein lleoliad newydd ac mae’r grwpiau sydd wedi symud draw yn hapus iawn.

Cymerodd fisoedd i ni ddod o hyd i’r lle iawn i symud iddo o’n hadeilad ar Piercefield Place. Gyda chymaint o bartneriaid a grwpiau mewn un lle, roeddem am symud yr adeilad cyfan i leoliad arall. Yn anffodus – roedd hyn yn amhosib! Fe wnaethon ni chwilio a chwilio, ac ni allem ddod o hyd i ofod a allai ddal ein holl grwpiau o fewn pellter byr i Ganolfan y Drindod. Roedd hyn yn golygu y byddai’n rhaid i ni ddweud ‘gweld chi nes ymlaen’ dros dro wrth rai o’n grwpiau. Nid yw’n ffarwel o gwbl – gan ein bod yn cadw mewn cysylltiad cyson ac yn ymweld â nhw yn eu lleoliadau newydd.

Symudodd y rhan fwyaf o grwpiau Canolfan y Drindod i Eglwys Parkminster. Y grwpiau yn anffodus nad oedd yn gallu symud gyda ni oedd: Space4U sydd wedi’u lleoli ar hyn o bryd yn Eglwys St Germans, a Bore Coffi Blend, sy’n cynnal Blend on Tour ar hyn o bryd – yn dewis lleoliad gwahanol bob mis, ac Eglwys Ethiopia, sy’n dal i chwilio am leoliad fforddiadwy.

Mae Eglwys Parkminster yn gynnes ac yn groesawgar – dim toiledau tamp, mor olau a chyfforddus. Mae bod yma yn ein gwneud hyd yn oed yn fwy cyffrous ar gyfer y prosiect a sut y bydd yr adeilad yn edrych ar ôl ei gwblhau.

Gwyliwch y gofod hwn 2024 – pan fydd yr adeilad newydd yn cael ei ddadorchuddio. Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi ar y wefan ar hyd y gwaith adeiladu – cadwch lygad am bostiadau blog yn y dyfodol.

Gyda diolch enfawr i'n holl gyllidwyr am ei wneud yn bosibl - ni allem ei wneud heboch chi.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am ein grwpiau - ewch i'r tab Cyfeillion a Phartneriaid ar ein gwefan.