February: Building Sneak Peek / Chwefror: Cipolwg ar yr Adeilad

February 22, 2024

February: Building Sneak Peek Chwefror: Cipolwg ar yr Adeiladu

What a difference a month makes! The demolition team have finished their work, and the old front entrance to the building has been completely removed – exposing how the building may have looked to passers-by decades ago! As you can see, some parts have been boarded up and covered for security and to keep the building as dry as possible, but it already looks better than it did before! Am wahaniaeth mae mis yn ei wneud! Mae’r tîm dymchwel wedi gorffen eu gwaith, ac mae’r hen fynedfa flaen i’r adeilad wedi’i thynnu’n gyfan gwbl – gan ddangos sut y gallai’r adeilad fod wedi edrych i’r rhai oedd yn mynd heibio ddegawdau yn ôl! Fel y gwelwch, mae rhai rhannau wedi'u bordio a'u gorchuddio ar gyfer diogelwch ac i gadw'r adeilad mor sych â phosibl, ond mae eisoes yn edrych yn well nag yr oedd o'r blaen!

The first thing you’d see walking in now, is the reception area and old kitchen entrance looking very different – this certainly is a building site! The builders are keeping the old kitchen facilities going for their own personal use, but will be taking these out later on in the project. Y peth cyntaf y byddech chi'n ei weld yn cerdded i mewn nawr, yw'r dderbynfa a hen fynedfa'r gegin yn edrych yn wahanol iawn - mae hwn yn sicr yn safle adeiladu! Mae'r adeiladwyr yn cadw'r hen gyfleusterau cegin i fynd at eu defnydd personol eu hunain, ond byddant yn tynnu'r rhain allan yn hwyrach yn y prosiect.

The Sanctuary is currently being used as storage for building supplies – but the organ and altar are carefully protected. Mae’r ‘Sanctuary’ yn cael ei defnyddio ar hyn o bryd fel storfa ar gyfer defnyddiau adeiladu – ond mae’r organ a’r allor wedi’u diogelu’n ofalus.

Upstairs is very exciting – whereas before the old side windows were covered and used as noticeboards, they have now been exposed. These original windows are beautiful and will certainly improve the appearance of the Upper Hall. A temporary floor has been placed also, while the builders work on strengthening the floor. Mae'r llawr cyntaf yn gyffrous iawn - cyn hyn roedd yr hen ffenestri ochr wedi eu gorchuddio a'u defnyddio fel hysbysfyrddau, maent bellach wedi'u hamlygu. Mae'r ffenestri gwreiddiol hyn yn hardd ac yn sicr o wella golwg y Neuadd Uchaf. Mae llawr dros dro hefyd wedi ei osod, tra bod yr adeiladwyr yn gweithio ar gryfhau'r llawr.

We can’t wait to see how the building will look next month –as always, thank you to all our funders that have allowed this project to happen. Edrychwn ymlaen i weld sut olwg fydd ar yr adeilad fis nesaf- fel bob amser, diolch i'n holl gyllidwyr sydd wedi caniatáu i'r prosiect hwn ddigwydd.

 ----------