Sanctuary Project Update/Diweddaraf Prosiect Noddfa

January 25, 2024

Exciting start to 2024!

 

We’re so pleased to finally announce that building work has begun at the Trinity Centre! If you pass by, you won’t yet see scaffolding, but you’ll see that the builders have moved in.

 

I’ve met with David, the Project Manager on site, to pass over the keys and show him anything he needed to know about the building. As it’s been Trinity’s building for so long, it felt strange passing it on temporarily – thankfully it’s in very good hands, as David is very open and enthusiastic about the work. He talked me through the initial steps they would take to make the building secure, and how it will change over time. I can’t wait to step in again soon to see what’s already changed.

As you can see in the photos, they've already started ripping out the units and flooring from the kitchen, and wood panelling from the Sanctuary, exposing parts of the building that haven't seen daylight in years!

Hopefully a year from now we’ll be standing in our brand new refurbished building – with the groups settling in, and new projects on the go too. A huge thank you as always to all the funders that are supporting the project, and all the hard work from the Executive Committee to get to this point.

 

Remember our groups are situated temporarily in various locations – email enquiries@trinitycentre.walesor call 02921 321120 if you’d like more information.

 

Keep checking in with the blog to keep updated on the building work – what an exciting year ahead!

*************************************************

Dechrau cyffrous i 2024!

 

Rydym mor falch o gyhoeddi o’r diwedd bod gwaith adeiladu wedi dechrau yng Nghanolfan y Drindod! Os ewch chi heibio, ni welwch sgaffaldiau eto, ond fe welwch fod yr adeiladwyr wedi symud i mewn.

 

Rwyf wedi cyfarfod â David, yr Rheolwr Prosiect ar y safle,i basio’r allweddi a dangos iddo unrhyw beth yr oedd angen iddo ei wybod am yr adeilad. Gan ei fod wedi bod yn adeilad y Drindod ers cyhyd, roedd yn teimlo’n rhyfedd ei basio ymlaen dros dro – diolch byth ei fod mewn dwylo da, gan fod David yn agored ac yn frwdfrydig iawn dros y gwaith. Soniodd wrthyf am y camau cychwynnol y byddent yn eu cymryd i wneud yr adeilad yn ddiogel, a sut y byddyn newid dros amser. Ni allaf aros i gamu i mewn eto yn fuan i weld beth sydd wedi newid yn barod.

 

Fel y gwelwch yn y lluniau, maen nhw eisoes wedi dechrau rhwygo'r unedau a'r lloriau allan o'r gegin, a'r paneli pren o'r Sanctuary, gan amlygu rhannau o'r adeilad sydd heb weld golau dydd ers blynyddoedd!

Y gobaith yw blwyddyn o nawr y byddwn yn sefyll yn ein hadeilad newydd sbon ar ei newydd wedd – gyda’r grwpiau’n ymgartrefu, a phrosiectau newydd ar y gweill hefyd! Diolch enfawr fel bob amser i’r holl gyllidwyr sy’n cefnogi’r prosiect, a’r holl waith caled gan y Pwyllgor Gwaith i gyrraedd y pwynt hwn.

Cofiwch fod ein grwpiau wedi’u lleoli dros dro mewn gwahanol leoliadau – e-bostiwch enquiries@trinitycentre.wales neu ffoniwch02921 321120 os hoffech ragor o wybodaeth.

 

Dewch i ddarllen y blog eto i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith adeiladu – am flwyddyn gyffrous o’n blaen!