March: Building Sneak Peek / Mis Mawrth: Cipolwg ar yr Adeiladu

March 21, 2024

March: Building Sneak Peek / Mis Mawrth: Cipolwg ar yr Adeiladu

It’s been a busy month inside the Trinity Centre. The builders have been busy installing new drainage, altering the heating system, strengthening the first floor and removing concrete floors amongst other things. Let’s take a look at some photos and see if you can work out which room is which…not as easy as it sounds!

Mae hi wedi bod yn fis prysur tu fewn i Ganolfan y Drindod. Mae'r adeiladwyr wedi bod yn brysur yn gosod draeniau newydd, yn newid y system wresogi, yn cryfhau'r llawr cyntaf ac yn cael gwared ar y lloriau concrit a mwy. Gadewch i ni edrych ar rai lluniau a gweld a allwch chi ddyfalu pa ystafell yw pa un ... ddim mor hawdd ag y mae'n swnio!

The Lower Hall looks very different, as they have installed temporary stairs for the builders to be able to work upstairs. These were the stairs used to go upstairs near the old toilets – great to see the builders are reusing them.

Mae'r Neuadd Isaf yn edrych yn wahanol iawn, gan eu bod wedi gosod grisiau dros dro i'r adeiladwyr allu gweithio i fyny'r grisiau. Dyma'r grisiau a ddefnyddir i fynd i fyny'r grisiau ger yr hen doiledau - braf gweld yr adeiladwyr yn eu aildefnyddio.

Which room is this? Your guess is as good as ours!

Pa ystafell yw hon? Mae eich dyfalu cystal â'n unni!

The front looking very different to make way for the new glass fronted entrance.

Y tu blaen yn edrych yn wahanol iawn i wneud lle ar gyfer y fynedfa gwydr newydd.

Upstairs, the windows are protected whilst the builders strengthen the floor. They have found some rotten joists that need replacing.

I fyny'r grisiau, mae'r ffenestri wedi'u diogelu wrth i’r adeiladwyr gryfhau'r llawr. Maent wedi dod o hyd i rai distiau pwdr y mae angen eu newid.

Removal of the old concrete floors underway.

Gwaith cael gwared yr hen loriau concrit ar eiganol.

Wow what a difference a month makes! We can’t wait to see how the building will look next month –as always, thank you to all our funders that have allowed this project to happen. 

Waw am wahaniaeth mewn mis! Edrychwn ymlaen i weld sut olwg fydd ar yr adeilad fis nesaf- fel bob amser, diolch i'n holl gyllidwyr sydd wedi caniatáu i'r prosiect hwn ddigwydd.